Szukaj:
ŚWIAT ROZWIĄZAŃ AUTO ID

Ogólne warunki sprzedaży

§ 1

Niniejsze Ogólne Warunki sprzedaży określają prawa i obowiązki stron umów sprzedaży zawieranych przez Sprzedawcę – ASPEKT Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radzionkowie (41-922) przy ul. Męczenników Oświęcimia 40, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000122442.

§ 2

 1. Przed rozpoczęciem współpracy Kupujący jest zobowiązany przekazać aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej, decyzję o nadaniu NIP, decyzję o nadaniu numeru REGON jak również upoważnienie dla Sprzedawcy do wystawiania faktur VAT bez podpisu Kupującego.
 2. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Kupującego i jego akceptację przez Sprzedającego lub bez akceptacji Sprzedającego – po przystąpieniu przez Sprzedającego do wykonania umowy.
 3. Złożenie zamówienia oraz jego akceptacja może odbyć się w formie pisemnej, telefaksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. W przypadku gdy po zawarciu umowy, a przed jej wykonaniem dojdzie do wzrostu niezależnych od Sprzedawcy kosztów mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności podatków, cen urządzeń lub materiałów stosowanych przez dostawcę, Sprzedawca jest uprawniony do poinformowania Kupującego o tym fakcie i wskazania nowej ceny. W takim przypadku Kupujący – w terminie trzy dni od otrzymania informacji o nowej cenie jest uprawniony do odstąpienia od zawartej umowy, a Strony w takim przypadku nie będą miały względem siebie żadnych roszczeń. W razie nie odstąpienia od umowy Kupujący zobowiązany jest do zapłaty nowej ceny wskazanej przez Sprzedawcę.
 5. W przypadku zmian obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na wymogi w zakresie specyfikacji urządzenia, Sprzedawca jest uprawniony w każdym czasie do zmiany tej specyfikacji w zakresie wynikającym z przepisów.
 6. O ile Strony nie uzgodnią inaczej, Sprzedawca organizuje transport urządzeń na koszt Kupującego do wskazanego przez Kupującego miejsca na terenie Polski, a w razie braku takiego wskazania – do znajdującej się na terenie Polski siedziby Kupującego.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu dostawy towaru, w szczególności w razie opóźnienia po stronie dostawców Sprzedawcy.
 8. W przypadku dostarczenia przez Sprzedawcę niewadliwego towaru zgodnego z zamówieniem, Kupujący uprawniony jest do zwrotu towaru (odstąpienia od umowy), wyłącznie po uzyskaniu w tym zakresie zgody Sprzedawcy. W przypadku uzyskania zgody Kupujący zwróci Sprzedawcy towar w nienaruszonym stanie (również w zakresie opakowania), a Sprzedawca zwróci Kupującemu uiszczoną cenę pomniejszoną o kwotę stanowiącą 20 % ceny brutto zwracanego towaru. Jeżeli do zwrotu towaru dojdzie przed dokonaniem zapłaty przez Kupującego co najmniej 20 % ceny brutto, jest on zobowiązany do dopłaty na rzecz Sprzedawcy odpowiedniej części ceny.

§ 3

 1. Kupujący jest zobowiązany traktować ofertę składaną przez Sprzedawcę jako integralną całość. Składane zamówienie musi być zgodne z przedstawioną przez Sprzedawcę ofertą. W przypadku złożenia zamówienie na poszczególne elementy oferty Klient musi pozyskać pisemna zgodę Sprzedawcy. W przypadku braku takiej zgody Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zrealizowania zamówienia na całość oferowanego asortymentu.
 2. Kupujący jest zobowiązany dokonać sprawdzenia stanu ilościowego oraz jakościowego urządzeń w chwili ich odbioru i zgłosić przewoźnikowi wszelkie dostrzeżone wady. W razie nie zbadania towaru lub nie zgłoszenia wad w sposób wskazany w zdaniu pierwszym Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego tylko za te wady urządzeń, których Kupujący nie mógł odkryć w toku powyższego badania.
 3. Pracownicy Kupującego oraz inne osoby działające na jego rzecz, które dokonują odbioru urządzeń, są uprawnieni do odbioru i badania urządzeń.
 4. Wraz z wydaniem urządzeń, Sprzedawca wyda Kupującemu stosowną fakturę VAT
 5. Podpisując fakturę VAT lub list przewozowy Kupujący potwierdza spełnienie przez Sprzedawcę jego świadczenia, odbiór urządzeń wolnych od wad możliwych do wykrycia w toku badania o którym mowa w § 3 pkt 1 oraz odbiór faktury od Sprzedawcy.
 6. Osoby wskazane w § 3 pkt 2 są uprawnione do odbioru i podpisywania faktur VAT oraz listów przewozowych.

§ 4

 1. O ile Strony nie umówią się inaczej Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny na rzecz Sprzedawcy w terminie każdorazowo wskazanym na wystawionej na rzecz Kupującego fakturze VAT.
 2. Kupujący, który wyraził zgodę na otrzymywanie faktur VAT w formie elektronicznej, dokonuje zapłaty na podstawie faktury przesłanej w tej formie. W przypadku Kupującego, który nie wyraził zgody na otrzymywanie faktur VAT w formie elektronicznej, Sprzedawca wysyła mu fakturę w formie papierowej wraz z towarem lub odrębną przesyłką, a także dodatkowo skan faktury na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej – w takim przypadku Kupujący zobowiązany jest dokonać zapłaty na podstawie złożonego zamówienia i przesłanego skanu faktury VAT; opóźnienie w dostarczeniu faktury VAT w formie papierowej nie upoważnia Kupującego do powstrzymania się z dokonaniem zapłaty.
 3. W przypadku wystawienia faktury proforma i podania na niej ceny wyrażonej w walucie obcej lub w złotych jako równowartość waluty obcej, Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny wyrażonej w walucie obcej według kursu ING Banku Śląskiego z dnia wystawienia faktury VAT.

§ 5

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Kupującego z tytułu rękojmi za wady towaru na zasadach ogólnych z poniższymi modyfikacjami.
 2. Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi jeżeli nie zbada towaru i nie zawiadomi Sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie w terminie 14 dni od otrzymania towaru, z zastrzeżeniem § 3 pkt 1. Niniejszy zapis nie dotyczy wad ukrytych, które wyjdą na jaw w późniejszym terminie.
 3. W związku z realizacją uprawnień z tytułu rękojmi Kupującemu przysługuje wyłącznie uprawnienie do domagania się wymiany wadliwego towaru na wolny od wad, naprawy towaru, lub odstąpienia od umowy, przy czym wybór sposobu realizacji obowiązków z tytułu rękojmi należy do Sprzedawcy, z zastrzeżeniem pkt 4.
 4. Kupujący może odstąpić od umowy jeżeli dany towar był już trzykrotnie wymieniany przez Sprzedawcę lub naprawiany, chyba że wady są nieistotne. Uprawnienie do odstąpienia od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący jest zobowiązany jest zwrócić towar w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu. Sprzedawca jest uprawniony do powstrzymania się ze zwrotem świadczenia na rzecz Kupującego do czasu zwrotu towaru w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia zwrotu w przypadku gdy Kupujący chce zwrócić niekompletny towar (np. brak oryginalnego opakowania).
 6. Górną granicą odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, jak również z tytułu rękojmi jest wartość netto nabytego towaru. Nie dotyczy to wypadków gdy szkoda została wyrządzona umyślnie.§ 6

Wszelkie spory pomiędzy Stronami rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Sprzedawcy.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

ASPEKT SPÓŁKI Z O.O.

Czytniki
Drukarki
Terminale
Drukarki
Sieci WLAN
Wszelkie prawa zastrzeżone ASPEKT © 2005-2016
ASPEKT sp. z o.o
ul. Męczenników Oświęcimia 40 41-922 Radzionków
NIP: 626-26-87-188 | REGON: 276 465 720 | KRS: 0000122442
tel. +48 (32) 388-08-80
fax. +48 (32) 388-08-85
e-mail: biuro@aspekt.net.pl
Mapa strony | Napisz do nas »